poniedziałek, 15 stycznia 2018

Fto bydzie....

– Mamulko, eźli jŏ sie kusikuja ze synkym we dziub, we klepaczka, to poradza zaciōnżyć, nagōnić? – pytŏ frela ze łostatnij lasy podstawōwki.
– Niy, niy – łoześmiŏła sie mamulka.
– A kej sie tak kusikuja ze lynzykym?
– Niy! – łodpedziała letko zaniypokojōno.
– A kej ci mu tak łobciōgna laska?
– Niy, niy nagōnisz! – gŏdŏ mamulka już we szoku.
– A łod zeksu oralnygo?
– Cerzicko, to tego wŏs tam we tyj szuli uczōm? – pyto mamula już blank nerwyjs.
– Niy, niy nerwuj sie mamulko. Jŏ ino kciałabych ganc ajnfach spokopić, fto bydzie... ŁOJCYM!

czwartek, 21 grudnia 2017

Hanysek i Margot...

Hanysek i Margot (Jaś i Małgosia) bawiōm sie wrōłz we familijŏ, we dōm. Hanysek prōbuje łobiadu i gŏdŏ:
– Wiysz co, kociku, ta zupa je ździebko przesolōnŏ.
Na to Margot:
–Przesolōnŏ? To je niymożebne... przeca pŏra razy kosztowałach, nale ty uwŏżŏsz, iże jŏ niy mōm prawie... bo niby co? Kejech przesolōła, to za pierōna niy mōm prawie. A możno przeciepniesz mi, iże niy kosztowała, to co...myślisz, co jŏ cygania. Pewnikiym nigdy niy mōm prawie i zawdy cygania. To, iże zupa je przesolōnŏ, już niy lza mie traktować jak czowieka, ino zarŏzki przeciepować mi cygaństwo... jak ty mogesz myśleć łō mie jak ło jakisik łostatnij? To jŏ sie trŏpia, flaki wypruwōm, a ty mie jak psioka traktujesz, iże sztyjc i jednym ciyngym cygania i niy poradza warzić. Nō, co jŏ jeszcz źle robia? Możno na isto je cosik symnōm niy richtik, możno je ci symnōm źle, nic ci niy sztimuje, jak ty sie ku mie łodzywŏsz... czamu mŏsz mie za psioka?
– Mamulko! a Hanysek pedziŏł ino krōtko:
– SUKA!

środa, 13 grudnia 2017

Integracyjny ausflug...

Wiycie, taki moderny terŏzki „integracyjny” ausflug dobryj fyrmy. Chop cuci sie ło szaroku we hotylowym prykolu. Wele niygo dziołcha wstowo i rzōńdzi:
– Ta cŏłkŏ integracyjŏ je ło kant dupy łoztrzaś!
– Jakōż to? Niy podobało ci sie? – pytŏ tyn chop.
– Ja, widziało mi sie, nale idzie mi ło to, coby sie lepszij poznać...
– Nō, lepszij już sie cheba niy dŏ... po takij nocy, prŏwda? – śmiyje sie chop.
Dziołcha robi sie szarłatnŏ na fresie na spōmniynie tyj nocy i dalszij rzōńdzi:
– Nale jŏ do terŏzka niy miarkuja ze jakigo działu jeżeś chopie, ani jak sie mianujesz...
– Eee, tam... to idzie nadrobić. Jo je Erwin i robia za kelnera we tym hotelu!

czwartek, 30 listopada 2017

Chińcyk...

Banka ze Bytōnia do Katowic. Driny blank maluśko ludzi. Jedna starecka a dwie raje dalszij, mody synecek, ftory możno jedzie do szuli. Łorŏz łodzywŏ sie ta starecka:
– Ej, ty, synecku, ty jeżeś pewnikiym Chińcykiym, ja?
– E, tam, wŏs sie starecko cheba jakesik błŏzny trzimiōm!
– Niy, niy szpasuja, pewnikiym jeżeś Chińcykiym?
– Paniczko! Niy, blank niy ma żech chińcyk!
– Nō, tōż możno twoja mamulka jes Chinkōm?
– Niy, paniczko, moja mamulka tyż niy ma Chinka! Mōj tatulek, wiedzōm łōni, tyż niy ma chińcyk!
– Truc tymu, jednakowōż, ty jeżeś... wiyrza Chińcyk, prōwda?
– Dobra, styknie paniczko – gŏdŏ łoklapniōny już do łostatka synek – jeżech, jeżech tyn Chińcyk i tela!
– Nō dzisz go! Ale blank synecku, niy wyglōndŏsz na... Chińcyka!

piątek, 17 listopada 2017

Dziki zachōd...

Kajsik hań na dzikim zachodzie. Same połednie. Wor leje sie z niyba, wszandy kurz, sztaub ze pustynnyj preryji. Jedyn kowboj wjyzdżŏ do blank niysrogigo miasteczka. Sfuknōł ze swojigo kōnia przed „saloonym”, podloz ku niymu ze zadku, dźwignōł mu łogōn i dŏł festelnego kusika w dupa tego kōnia.
Starzik, kery siedziŏl przed tym „saloonym” wrzescy we szoku:
– Panoczku! A po jakymu dołeś pōn kusika w dupa tego kōnia?
– Anō, wargi mi popynkali. – łodrzyko kowboj.
– A taki kusik to cosik spōmogo, robi wilgłe te wargi?
– Niy! Nale postrzimuje mie łod jejich łoblizowanio.

piątek, 10 listopada 2017

Jesce nasrŏł...

Po takij cŏłkonocnyj balandze cuci sie ruski jynerŏł, łotwiyrŏ łoczy i widzi jak łōnego ordōnans pucuje jejigo mōndur ze rzigowin. Coby sie jakosik ze tego wyłōnaczyć jynerŏł prawi ordōnansowi:
– Bo miarkujesz wojoku, modzioki terŏzki blank niy poradzōm słepać gorzŏły. Na tyn przikłŏd wczorej jedyn ōłberlojtnant cŏłkigo ci mie łobrzigŏł.
Na to tyn tyn ordōnans:
– Richtik pōnie jynerale! Blank ci tego ōłberlojtnanta popierdolōło! Bali i we galoty tyż wōm jynerole... nasrŏł!

środa, 8 listopada 2017

Autobus...

Rōłzczasu jechali autobusym warijŏty i tyn ci razinku autobus sie popsowŏł. Wszyjske warijŏty śmiytli a ino szoferok tego autobusa, ftory bōł mōnter, normalny poszoł łobejzdrzić co tyż to sie popsowało. Wele niygo sztopnōł jedyn ze tych warijŏtōw i gŏdŏ:
– A jŏ wiym co sie popśniōło, co sie popsowało.
– A ciōng mi samstōnd warijŏcie! – łodrzyknōł szoferok.
Tyn sōm warijŏt przilazuje ku szoferokowi drugi rōłż i juzaś gŏdŏ:
– A jŏ wiym co sie popśniōło, co sie popsowało.
– Ciōng gupolu, i to wartko1 – łozeźlōł sie szoferok.
I juzaś ta samo lajera i tyn warijŏt gŏdŏ trzeci rōłz po cichuśku:
– A jŏ wiym co sie popśniōło, co sie popsowało.
Pierōnym snerowany szoferok pytŏ sie:
– Nō, i co sie popsowało gupolu?
– AUTOBUS!